Statut


STATUT

Stowarzyszenia 

„PRZEZ SPORT W PRZYSZŁOŚĆ”

z dnia 22 października 2016 r.


>>Do pobrania<<


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.      Stowarzyszenie o nazwie „PRZEZ SPORT W PRZYSZŁOŚĆ”  zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. –Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U. z 2015 poz.1393 z późn.zm./, Ustawy o Sporcie z dnia 25.06.2010 roku /Dz.U. z 2016 poz.176 z późn.zm./ oraz postanowieniach niniejszego Statutu.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, nie prowadzi działalności gospodarczej i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego.

3.      Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

4.      Nazwa i logo stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

1.      Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Sochaczewskiego.

2.      Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Sochaczew.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 4.

Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 5 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków. 

§ 7.

1.      Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nienależące do sfery działań odpłatnych.

3.      Do działalności odpłatnej stowarzyszenia należą między innymi:

1)      realizacja zadań zleconych stowarzyszeniu

2)      organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych 

§ 8.

W klubie funkcjonuje sekcja badmintona dla młodzieży i dorosłych

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

1)      pielęgnacja, krzewienie i populacja kultury fizycznej,

2)      szerzenie idei olimpijskich oraz zasad ,,fair play”,

3)      integracja różnych grup społecznych i wiekowych poprzez sport i rekreację,

4)      popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji,

5)      reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na forum publicznym, między innymi wobec instytucji państwowych, samorządowych, a także kościelnych,

6)      budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,

7)      popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie miasta i powiatu sochaczewskiego.

8)      propagowanie idei samorządności

9)      działanie na rzecz współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

10)  wspieranie inicjatyw w zakresie poprawy dostępu do służby zdrowia i pomocy społecznej

11)  wspieranie przedsiębiorczości lokalnej

12)  wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

13)  propagowanie idei ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

14)  działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

15)  wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w sporcie bez względu na wiek

16)  propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia oraz walka z uzależnieniami

17)  przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1)      popieranie ruchu sportowego, rekreacyjnego, oświatowego i kulturalnego związanego z działalnością Stowarzyszenia,

2)      organizowanie publicznych imprez, wystaw, odczytów i spotkań z ciekawymi postaciami sportu i życia społecznego oraz uczestnictwo w ważnych wydarzeniach sportowych,

3)      pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą,

4)      promocję i pomoc dla niepełnosprawnych sportowców poprzez:

a)      stworzenie bazy treningowej

b)      zapewnienie uczestnictwa w zawodach krajowych i zagranicznych,

5)      organizowanie i prowadzenie turniejów, kursów i szkoleń,

6)      podejmowanie działań na rzecz utrzymania, konserwacji, budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz udostępniania tych obiektów do uprawiania sportu             i rekreacji,

7)      organizowanie kontaktów i wymiany z podobnymi grupami, także z zagranicy.

8)      uczestnictwo w imprezach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

9)      organizowanie zajęć sportowych dla dorosłych i dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 

§ 11.

Stowarzyszenie / Klub może realizować swoje działania statutowe we współpracy z dyrektorami szkół, radami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, jednostkami gospodarczymi, jak również osobami fizycznymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

§ 14.

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację oraz złoży deklarację o płaceniu składek członkowskich, a także zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia  decyzją Zarządu.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna  zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

3.      Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4.      Członkiem wspierającym może być osoba niepełnoletnia, która złoży pisemną deklarację wraz ze zgodą opiekuna prawnego  oraz złoży deklarację o płaceniu składek członkowskich przez opiekuna prawnego, a także  zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia decyzją Zarządu.

5.      Niepełnoletni poniżej 18 roku życia mogą należeć do młodzieżowej sekcji badmintona. Przynależność do niej określa odrębny regulamin.

6.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

7.      Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 15.

1.      Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2)      uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4)      korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

5)      noszenia odznaki Stowarzyszenia,

6)      zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków ze Stowarzyszenia. 

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:

1)      przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2)      dbać o jego dobre imię,

3)      popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

4)      przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,

5)      regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,

6)      brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia. 

§ 16. 

1.      Członkowie wspierający maja prawo do:

1)      uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z wyłączeniem prawa wyborczego.

2)      zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.

3)      odpłatnego otrzymania stroju sportowego z logo i nazwą Stowarzyszenia / Klubu

4)      korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2.      Członek wspierający Stowarzyszenia obowiązany jest:

1)      przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

2)      aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia i realizować jego cele i zadania.

3)      godnie reprezentować Stowarzyszenie. 

§ 17.

1.      Członek honorowy posiada takie same prawa i obowiązki jak członek wspierający.

2.      Członek zwyczajny, któremu nadano godność członka honorowego za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem konieczności wnoszenia składki.

§ 18.

1.      Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich lub innych zobowiązań,

2)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

4)      wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

5)      pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 19.

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zgromadzenia Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna. 

§ 20.

1.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 10 lat.

2.      Wybór dodatkowego członka do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywa się na wniosek Zarządu. Wyboru dokonuje się podczas zwołanego walnego zebrania, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 21.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących w wyborów.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 22.

1.      Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.      O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

4.      Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności:

1)      w pierwszym terminie – liczby członków określonej 1/3 głosów

2)      w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 23.

1.      Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku

3.      Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.      Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący.

5.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)